جستجو در سایت

فصل اول- كليات و اهداف:

ماده 1- نام: كانون فارغ التحصيلان دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران كه در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار «كانون» ناميده مي‌شود.
ماده 2- نوع فعاليت: فعاليتهاي كانون غيرسياسي و غيرانتقاعي است كه با رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران‏ طبق مفاد اين اساسنامه خواهد بود.
ماده 3- اقامتگاه: اقامتگاه و مركز اصلي كانون تهران- ملاصدرا- شيراز جنوبي- فلاحي- پلاك 3- طبقه همكف است.
ماده 4- تابعيت: تابعيت كانون ايراني است.
ماده 5- مدت: كانون از تاريخ 1387/3/1 براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود.
ماده 6- سرمايه: سرمايه اوليه كانون مبلغ پنج ميليون ريال است كه توسط هيأت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختيار كانون قرار گرفته است.

فصل دوم اهداف:

ماده 7- اهداف كانون عبارتست:
1-    تبادل اطلاعات و مشاركت در زمينة فعاليتهاي علمي و فرهنگي به منظور به روز نگهداشتن مهارت اعضاء.
2-    مطالعه و تحقيق در مسائل حقوقي، اقتصادي و اجتماعي جامعه و اجراي طرحهاي تحقيقاتي لازم.
3-    كمك به ترويج دانش و فن آوري و ارتقاء سطح آگاهي اعضا از آخرين پيشرفتها و دانشهاي تخصصي در رشته‌هاي مربوط
4-    تبادل اطلاعات و ايجاد ارتباط با ساير مجامع و كانون‌هاي علمي و فرهنگي در رابطه با اهداف كانون و انجام طرحهاي مشترك

فصل سوم- شرايط عضويت در كانون:

الف: كليه فارغ التحصيلان دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.
ب: كساني كه با تصويب هيأت امنا به عضويت افتخاري كانون درمي‌آيند.
 

فصل چهارم- اركان:

ماده 8- اركان كانون عبارتند از:
1-    هيأت امنا
2-    هيأت مديره
3-    بازرسان
الف: هيأت امنا
ماده 9- هيأت امنا كه به تعداد 21 نفر از بين فارغ التحصيلان دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران انتخاب شده‌اند، تشكيل و مرجع اصلي تصميم‌گيري كانون مي‌باشد و جلسات آن بصورت عادي يا فوق العاده برگزار مي‌شود.
تبصره 1: فعاليت هيأت امنا افتخاري خواهد بود.
تبصره 2: هيأت امنا مي‌تواند از بين اساتيد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (اعم از سابق و فعلي)، عضو افتخاري بپذيرد.
عضو افتخاري با دعوت هيأت امنا بعنوان عضو ناظر در جلسه حضور مي‌يابد.
ماده 10- هر يك از اعضا هيأت امنا بايد در هنگام حيات خود يك نفر از اعضاء كانون را كه داراي صلاحيت اخلاقي است، براي جانشيني خود به هيأت امنا معرفي نمايد تا بعد از فوت يا استعفاي وي به عنوان عضو هيأت امنا انجام وظيفه نمايد. و به همين ترتيب هر كس بعداً به عضويت هيأت امنا برگزيده ميشود بايد جانشين خود را معرفي نمايد، بطوريكه تكاليف و وظائف محوله در اين اساسنامه بدون وقفه انجامپذير باشد.
تبصره: در مورد پذيرش عضو جانشين بايد در اولين جلسه پس از معرفي،در هيأت امنا با رأي دو سوم اعضاء حاضر اتخاذ تصميم شود.
ماده 11- چنانچه هر يك از اعضاء هيأت امنا در زمان حيات خويش از تعيين و معرفي جانشين خود امتناع و يا به هر نحو از انحاء ادامه همكاري وي امكانپذير نباشد، هيأت امنا شخص واجد شرايط و مورد اعتماد خود را از ميان داوطلبان عضو و با رأي موافق دو سوم كل اعضاء انتخاب و به عنوان عضو هيأت امنا به جانشيني شخص مذكور مي‌پذيرد.
ماده 12- جلسه عادي هيأت امنا هر سه ماه يكبار ترجيحاً در يكي از روزهاي فرد هفته تشكيل خواهد شد. براي رسميت جلسه حضور دو سوم اعضا و جهت تصويب هر موضوعي نيز رأي موافق اكثريت نصف بعلاوه يك اعضا حاضر ضرورت دارد. مگر در مواردي كه نصاب ديگري پيش بيني شده باشد.
 
در صورت عدم حصول حد نصاب دو سوم در جلسة اول، هيأت امنا مجدداً دعوت مي‌شود كه در جلسه دوم با حضور بيش از نصف اعضاء هيأت امنا رسميت مي‌يابد.
جلسات هيأت ممكن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيأت مديره يا يك سوم اعضاء هيأت امنا تشكيل گردد.
ماده 13- وظايف و اختيارات هيأت امنا:
1-    عزل و نصب اعضاي هيأت مديره و بازرسان (اصلي و علي البدل).
2-    استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس.
3-    تعيين خط مشي كلي كانون.
4-    بررسي و تصويب پيشنهادات هيأت مديره.
5-    تعيين و تأييد عضو جانشين هيأت امنا طبق مندرجات مواد 11 و 12 .
6-    تصويب ترازنامه و بودجه.
7-    تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي‌ها و دعوت نامه‌هاي كانون.
8-    اصلاح يا تغيير اساسنامه با رأي موافق دو سوم كل اعضاء.
9-    قبول يا رد وجوه، اموال منقول و غير منقول كه به كانون اهدا مي‌شود.
10-    تعيين ميزان حق عضويت ساليانه.
11-    تصويب يا تغيير آئين نامه‌هاي مربوطه.
12-    بررسي و تصويب انحلال كانون.
ماده 14- جلسات هيأت امنا توسط هيأتي مركب از يك رئيس، يك نائب رئيس و يك دبير كه از بين اعضاء داوطلب براي مدت دو سال انتخاب خواهند شد، اداره مي‌شود و كليه مكاتبات هيأت امنا با امضاء رئيس هيأت و در غياب او با نايب رئيس خواهد بود.
تبصره: داوطلبان عضويت در هيأت مذكور نبايد از بين نامزدهاي هيأت مديره و بازرسان باشند.
ب: هيأت مديره
ماده 15- كانون داراي هيأت مديره مركب از پنج نفر عضو اصلي و در صورت لزوم 2 نفر عضو علي البدل خواهد بود، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل الزاماً از ميان اعضا هيأت امنا تعيين مي‌گردد.
تبصره 1: جلسات هيأت مديره با حضور اكثريت عددي اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراء حاضرين معتبر خواهد بود.
تبصره 2: عدم شركت هر يك از اعضاء هيأت مديره در جلسات آن بدون عذر موجه تا سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در يكسال به عنوان استعفاي عضو غائب تلقي مي‌گردد.
 
ماده 16- در صورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضا هيأت مديره عضو علي البدل براي مدت باقيمانده در هيأت مديره به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.
تبصره: پس از اجراي مفاد ماده فوق هيأت امنا بايد در اولين جلسه خود جانشين عضو يا اعضاء علي البدل جديد را انتخاب و معرفي نمايد.
ماده 17- جلسات عادي هيأت مديره حداقل يكبار در ماه تشكيل خواهد شد. در صورت ضرورت جلسات فوقالعاده به دعوت مديرعامل يا حداقل دو نفر از اعضاء هيأت مديره تشكيل مي‌گردد.
تبصره 1: دعوت اعضاء هيأت امنا و هيأت مديره به وسيله پيام كوتاه توسط تلفن همراه به عمل مي‌آيد.
تبصره 2: دعوت جلسات هيأت امنا به وسيله رئيس هيأت امنا يا 5 نفر از اعضاء هيأت امنا و يا بر اساس تصويب هيأت مديره به عمل مي‌آيد.
ماده 18- اعضاي هيأت مديره حداكثر تا يك هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه مي‌دهند و از بين خود   یک نفر به عنوان مديرعامل و يك نفر به عنوان قائم مقام مديرعامل و يك نفر به عنوان خزانه‌دار و يك نفر به عنوان منشي انتخاب خواهد نمود. حدود اختيارات آنان را آئين نامه مشخص ميكند. در موارد سكوت بر اساس موازين قانوني مي‌باشد.
ماده 19- هيأت مديره براي مدت دو سال انتخاب خواهد شد، انتخاب مجدد هيأت مديره براي يك دوره ديگر بلامانع است.
تبصره: هيأت مديره موظف است حداكثر دو ماه قبل از پايان دوره تصدي خود هيأت امنا را به منظور انتخابات هيأت مديره جديد دعوت نمايد. در صورت استنكاف، رئيس هيأت امنا، ظرف ده روز هيأت امنا را به اين منظور دعوت خواهد كرد.
ماده 20- هيأت مديره نماينده قانوني كانون بوده و وظايف و اختيارات آن به شرح ذيل مي‌باشد:
حفظ و حراست اموال منقول و غيرمنقول، رسيدگي به حسابهاي كانون، پرداخت و وصول مطالبات، اجراي مصوبات هيأت امناء، افتتاح حساب در بانكها، انجام تشريفات قانوني، تعقيب جريانات قضائي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در مراجع قضايي و انتظامي و اداري و ساير مؤسسات عمومي و خصوصي و نهادهاي قانوني و تعيين حكم و تعيين وكيل و تفويض اختيارات به وكيل بر اساس ماده 35 قانون آئين دادرسي مدني و عزل آنان و قطع و فصل دعاوي از طريق سازش و پذيرش و ثبت نام از فارغ التحصيلان دوره ليسانس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و انجام امور محوله ارجاعي از سوي هيأت امنا.
تبصره 1: هرگونه نقل و انتقال و معامله نسبت به دارائي‌هاي كانون اعم از عين يا منافع پس از دريافت مصوبه از هيأت امنا كه با حداقل دو سوم آراء كل اعضاء به تصويب رسيده، توسط هيأت مديره و به نام «كانون» انجام مي‌گيرد.
 
تبصره 2: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي مدير عامل و خزانه‌دار يا قائم مقام مديرعامل و با مهر كانون معتبر خواهد بود.
تبصره 3: جز درباره موضوعاتي كه به موجب اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص هيأت امنا است هيأت مديره كليه اختيارات لازم را براي اداره امور در حدود اهداف كانون دارا ميباشد.
ج: بازرسان
ماده 21- هيأت امنا يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب خواهد نمود و انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده 22- وظائف بازرس بشرح زير است:
1-    بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي هيأت امنا.
2-    مطالعه گزارش سالانه هيأت مديره اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع هيأت امنا.
3-    گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به هيأت امنا.
تبصره: بازرس مي‌تواند بدون حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت كند.
ماده 23- كليه اسناد و مدارك اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان بدون قيد و شرط بوسيله هيأت مديره كانون بايد جهت بررسي در دسترس بازرس قرار گيرد.

فصل پنجم- بودجه و موارد متفرقه:

ماده 24- بودجه كانون از طريق جمع آوري هدايا، قبول وصيت و وقف، حق ثبت نام و حق عضويب سالانه تأمين مي‌شود.
ماده 25- درآمد و هزينه‌هاي كانون توسط هيأت مديره در دفاتر قانوني ثبت و بيلان آن در پايان هر سال مالي جهت تصويب به هيأت امنا ارائه خواهد شد.
تبصره 1: كليه وجوه و درآمدهاي كانون در حساب مخصوصي به نام «كانون» نزد يكي از بانكهاي رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران نگهداري خواهد شد.
تبصره 2: سال مالي «كانون» منطبق با سال شمسي بوده و همواره از اول فروردين ماه شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‌يابد.
ماده 26- تصويب آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين اساسنامه و تغييرات لازم در آن با هيأت امنا خواهد رسيد.
ماده 27- كليه مدارك، پرونده‌ها، نوشتجات در دفتر مركزي «كانون» نگهداري مي‌شود و مكاتبات رسمي كانون با امضاء مديرعامل و در غياب او قائم مقام مديرعامل معتبر خواهد بود.
 
تبصره: خلاصه مصوبات هيأت امنا و هيأت مديره به ترتيب تاريخ در دفاتر جداگانه ثبت و در دفتر مركزي كانون نگهداري مي‌شود.
ماده 28- «كانون» داراي مهر و آرم مخصوص خواهد بود كه طرح آن به تصويب هيأت امنا ميرسد و در اداره ثبت مالكيتهاي معنوي به ثبت خواهد رسيد.
تبصره: مسئوليت حفظ و نگهداري مهر كانون بعهده مديرعامل است.
ماده 29- كليه منتخبين تا انتخاب جانشين براي آنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
ماده 30- هيأت امنا مي‌تواند نسبت به انتشار نشريه مرتبط با اهداف كانون پس ازكسب مجوزهاي لازم اقدام نمايد.
ماده 31- گردهمايي‌هايي كانون هر شش ماه يكبار در دو ماهه اول سال و نيز مهرماه هر سال به دعوت هيأت امنا در تهران تشكيل مي‌شود.

فصل ششم- انحلال كانون:

ماده 32- تصميم به انحلال كانون توسط هيأت امنا با اكثريت دو سوم كل اعضاء كه بدين منظور تشكيل مي‌گردد، اتخاذ مي‌شود.
ماده 33- تصميم هيأت امنا به انحلال «كانون» بايد در اولين گردهمايي عمومي اعضاي كانون كه طي تشريفات لازمه دعوت مي‌شوند طرح و در صورت تصويب اكثريت حاضرين در آن گردهمايي به مرحله اجرا ميآيد.
ماده 34- در صورت انحلال كانون، مدير يا مديران تصفيه از سوي هيأت امنا انتخاب و تصفيه ظرف مدت دو سال به پايان ميرسد. اين مدت با تصويب هيأت امنا تمديد مي‌گردد.
ماده 35- هيأت امنا پس از استماع گزارش هيأت تصفيه و تصويب آن همچنين تصويب واگذاري مانده دارائي‌هاي كانون به يكي از مؤسسات غيرانتفاعي دانشگاهي كشور و ترجيحاً به دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران منحل مي‌گردد.
ماده 36- اين اساسنامه مشتمل بر 5 فصل و 36 ماده و 18 تبصره در نشست مورخ 2/12/1386 هيأت مؤسس و هيأت امنا به تصويب رسيد.
محل امضاء هيأت مؤسس
1- آقاي پرويز كيهاني

2- خانم ناهيد شيد

3- آقاي محمد حسين آقاسي

4- آقاي ابراهيم خدايار

5- آقاي رضا آشوري

بالا