جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام پرویز
نام خانوادگی اورمز
تاریخ تولد 1328/10/5
پست الکترونیک (ایمیل) ada@yahoo.com
سال ورود به دانشکده 1349
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال اول
رشته تحصیلی قضائی
بالا