جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام محمد
نام خانوادگی آشوری
تاریخ تولد 1321/1/1
نشانی محل کار استان تهران،شهرستان تهران ، خیابان دانشگاه تهران ، کوچه ، پلاک ، کد پستی
تلفن منزل (همراه با کد شهر) 02122016497
پست الکترونیک (ایمیل) awa@yahoo.com
شغل فعلی استاد دانشگاه تهران
سال ورود به دانشکده 1339
سال فارغ التحصیلی 1342
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال اول
رشته تحصیلی قضائی
بالا